Cờ lê lực được sử dụng để siết bu-lông, đai ốc đồng thời đo lực siết đảm bảo bu-lông, đai ốc được siết chặt với lực cần thiết theo thiết kế của nhà sản xuất...

Mã hàng : N1800FK

Giá : 3,250,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N900FK

Giá : 2,650,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N450FK

Giá : 2,200,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : 60QLK

Giá : 3,028,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N280TOK-G

Giá : 10,579,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : 4200QLK

Giá : 10,579,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N5600QLK

Giá : 12,191,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N420TOK-G

Giá : 16,477,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N550TOK-G

Giá : 16,674,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N7000QLK

Giá : 14,551,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : 7000QLK

Giá : 14,551,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N700TOK-G

Giá : 18,050,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N850TOK-G

Giá : 20,056,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N8500QLK

Giá : 15,848,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : 8500QLK

Giá : 15,848,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : 15000QLK

Giá : 20,056,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N10000QLK

Giá : 17,185,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : 10000QLK

Giá : 17,185,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N200TOK-G

Giá : 6,764,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N140TOK-G

Giá : 6,686,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N2800QLK

Giá : 6,567,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : 2800QLK

Giá : 6,567,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N70TOK-G

Giá : 5,781,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N30TOK-G

Giá : 5,623,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : 2000QLK

Giá : 4,287,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N2000QLK

Giá : 4,287,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N6TOK-G

Giá : 5,191,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N12TOK-G

Giá : 5,191,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : 1000QLK

Giá : 3,658,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N1000QLK

Giá : 3,658,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : 250QLK

Giá : 3,186,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N500QLK

Giá : 3,225,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : 500QLK

Giá : 3,225,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N250QLK

Giá : 3,186,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N30QLK

Giá : 3,028,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : 30QLK

Giá : 3,028,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : 120QLK

Giá : 3,106,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N120QLK

Giá : 3,106,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N60QLK

Giá : 3,028,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N21000QLK

Giá : 36,454,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N1000TOK-G

Giá : 20,174,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N15000QLK

Giá : 20,056,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N1400TOK-G

Giá : 23,123,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : DTDK-N5EXL

Giá : 20,843,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : DTDK-50EXL

Giá : 20,843,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : DTDK-20EXL

Giá : 20,843,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : DTC-N5EXL

Giá : 20,843,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : DTC-50EXL

Giá : 20,843,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : DTC-N50EXL

Giá : 28,551,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : DTC-N10EXL

Giá : 28,551,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : DTC-N1000EXL

Giá : 54,229,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : DTC-N500EXL

Giá : 46,521,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : DTC-N300EXL

Giá : 33,584,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : DTC-N200EXL

Giá : 29,022,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : DTC-N100EXL

Giá : 28,551,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : TRX31002

Giá : 1,274,400 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : 5600QLK

Giá : 16,275,000 VNĐ (Chưa VAT)

Đối tác
Giỏ hàng rỗng