Cờ lê lực được sử dụng để siết bu-lông, đai ốc đồng thời đo lực siết đảm bảo bu-lông, đai ốc được siết chặt với lực cần thiết theo thiết kế của nhà sản xuất...

Mã hàng : N1800FK

Giá : 3,250,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N900FK

Giá : 2,650,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N450FK

Giá : 2,200,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : 60QLK

Giá : 3,028,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N280TOK-G

Giá : 10,579,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : 4200QLK

Giá : 10,579,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N5600QLK

Giá : 12,191,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N420TOK-G

Giá : 16,477,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N550TOK-G

Giá : 16,674,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N7000QLK

Giá : 14,551,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : 7000QLK

Giá : 14,551,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N700TOK-G

Giá : 18,050,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N850TOK-G

Giá : 20,056,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N8500QLK

Giá : 15,848,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : 8500QLK

Giá : 15,848,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : 15000QLK

Giá : 20,056,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N10000QLK

Giá : 17,185,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : 10000QLK

Giá : 17,185,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N200TOK-G

Giá : 6,764,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N140TOK-G

Giá : 6,686,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N2800QLK

Giá : 6,567,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : 2800QLK

Giá : 6,567,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N70TOK-G

Giá : 5,781,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N30TOK-G

Giá : 5,623,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : 2000QLK

Giá : 4,287,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N2000QLK

Giá : 4,287,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N6TOK-G

Giá : 5,191,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N12TOK-G

Giá : 5,191,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : 1000QLK

Giá : 3,658,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N1000QLK

Giá : 3,658,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : 250QLK

Giá : 3,186,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N500QLK

Giá : 3,225,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : 500QLK

Giá : 3,225,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N250QLK

Giá : 3,186,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N30QLK

Giá : 3,028,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : 30QLK

Giá : 3,028,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : 120QLK

Giá : 3,106,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N120QLK

Giá : 3,106,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N60QLK

Giá : 3,028,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N21000QLK

Giá : 36,454,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N1000TOK-G

Giá : 20,174,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N15000QLK

Giá : 20,056,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : N1400TOK-G

Giá : 23,123,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : DTDK-N5EXL

Giá : 20,843,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : DTDK-50EXL

Giá : 20,843,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : DTDK-20EXL

Giá : 20,843,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : DTC-N5EXL

Giá : 20,843,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : DTC-50EXL

Giá : 20,843,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : DTC-N50EXL

Giá : 28,551,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : DTC-N10EXL

Giá : 28,551,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : DTC-N1000EXL

Giá : 54,229,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : DTC-N500EXL

Giá : 46,521,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : DTC-N300EXL

Giá : 33,584,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : DTC-N200EXL

Giá : 29,022,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : DTC-N100EXL

Giá : 28,551,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : TRX31002

Giá : 1,274,400 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : 5600QLK

Giá : 16,275,000 VNĐ (Chưa VAT)

1/2
Cần siết lực Kanon N900FK
Cần xiết lực Kanon N450FK
Cờ lê lực KANON 60QLK
Cờ lê lực có đồng hồ kim Kanon N280TOK-G
Cờ lê lực KANON 4200QLK
Cờ lê lực KANON N5600QLK
Cờ lê lực có đồng hồ kim Kanon N420TOK-G
Cờ lê lực có đồng hồ kim Kanon N550TOK-G
Cờ lê lực KANON N7000QLK
Cờ lê lực KANON 7000QLK
Cờ lê lực có đồng hồ kim Kanon N700TOK-G
Cờ lê lực có đồng hồ kim Kanon N850TOK-G
Cờ lê lực KANON N8500QLK
Cờ lê lực KANON 8500QLK
Cờ Lê Lực KANON 15000QLK
Cờ lê lực KANON N10000QLK
Cờ lê lực KANON 10000QLK
Cờ lê lực có đồng hồ kim Kanon N200TOK-G
Cờ lê lực có đồng hồ kim Kanon N140TOK-G
Cờ lê lực KANON N2800QLK
Cờ lê lực KANON 2800QLK
Cờ lê lực có đồng hồ kim KANON N70TOK-G
Cờ lê lực có đồng hồ kim KANON N30TOK-G
Cờ lê lực KANON 2000QLK
Cờ lê lực KANON N2000QLK
Cờ lê lực có đồng hồ kim Kanon N6TOK-G
Cờ lê lực có đồng hồ kim Kanon N12TOK-G
Cờ lê lực KANON 1000QLK
Cờ lê lực KANON N1000QLK
Cờ lê lực KANON 250QLK
Cờ lê lực KANON N500QLK
Cờ lê lực KANON 500QLK
Cờ lê lực KANON N250QLK
Cờ lê lực KANON N30QLK
Cờ lê lực KANON 30QLK
Cờ lê lực KANON 120QLK
Cờ lê lực KANON N120QLK
Cờ lê lực KANON N60QLK
Cờ lê lực KANON N21000QLK
Cờ lê lực có đồng hồ kim Kanon N1000TOK-G
Cờ lê lực KANON N15000QLK
Cờ lê lực có đồng hồ kim Kanon N1400TOK-G
cân lực điện tử DTDK-PI40EXL
Cân lực điện tử DTDK-N5EXL
Cân lực điện tử DTDK-N2EXL
Cân lực điện tử DTDK-50EXL
Cân lực điện tử  DTDK-20EXL
Cân lực điện tử DTC-PI40EXL
Cân lực điện tử DTC-N5EXL
Cân lực điện tử  DTC-50EXL
Cần siết lực hiển thị số DTC-N50EXL
Cần siết lực hiển thị số DTC-N10EXL
Cần siết lực hiển thị số DTC-N1000EXL
Cần siết lực hiển thị số DTC-N500EXL
Cần siết lực hiển thị số DTC-N300EXL
Cần siết lục hiển thị số DTC-N200EXL
Cần siết lực hiển thị số DTC-N100EXL
Bộ nhân lực TORIN TRX31002
Cờ lê lực KANON 5600QLK
Đối tác
Xem giỏ hàng
Giỏ hàng rỗng